წესები

  • მრავალ ანგარიში არ არის
  • ბოტების გამოყენება არ არის
  • საზოგადოებაში სპამი არ არის
  • საზოგადოებაში არ არსებობს სიძულვილი
  • მხოლოდ სერიოზული გამოკითხვის პასუხები
  • გამოკითხვებში სიჩქარის სიჩქარე არ არის
  • არ არის სისტემის მანიპულაცია შეცდომის შემთხვევაში
  • არანაირი თაღლითობა ან ჰაკერების მცდელობა

Ebuno- ს აქვს მომხმარებლის ანგარიშის ჩაკეტვის უფლება, თუ წესები არ არის დაცული